ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่