ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง สายหน้าบ้านนางหนูเพียร นรชัย – หน้าวัด และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน สายทาง อบ.ถ.164-09 บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 8 – บ้านหนองจอก

<< ราคากลางโคร

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download => เอกสา

Read more

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

Download => เอกสา

Read more