ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบ.ถ.164-11 สายทางข้างโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา-วัดป่าโนนดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2564

Read more

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง สายหน้าบ้านนางหนูเพียร นรชัย – หน้าวัด และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน สายทาง อบ.ถ.164-09 บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 8 – บ้านหนองจอก

<< ราคากลางโคร

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more