รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

Read more

ขออนุมัติดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ 037 ประกอบการประเมินความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more