โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 ณ เขตพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่

Read more

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

Read more