รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

Read more

ขออนุมัติดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ 037 ประกอบการประเมินความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more