ประกาศประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง อบ.ถ.164-12 สายบ้านโนนดู่-บ้านเหล่าสูง

Read more

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง อบ.ถ.164-11 สายทางข้างโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา-วัดบ้านโนนดู่

Read more

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนดู่-บ้านเหล่าสูง หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่ ตำบลไผ่ใหญ่

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565- เดือน ธันวาคม 2565

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด อบต.ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนกวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

Read more