ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2565 “โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 “

วันพุธที่ 2 เดือนมีน

Read more

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่่่่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

Read more

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more