แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่