แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 164-001 สายทางบ้านดอนแดง-ศาลาแดง จำนวน 3 ช่วง ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางอบ.ถ.164-001 สายบ้านดอนแดง-ศาลาแดง