นโยบายไม่รับของขวัญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่่และบุคลากรขององค์กาบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่