องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่