ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในแต่ละเดือน เริ่มช่วงที่ 1 ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ช่วงที่ 2 เมษายน 2565 – กันยายน 2565