องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในแต่ละเดือน เริ่มช่วงที่ 1 ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566