รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่่่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่่่ 1