รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือน ต.ค.2564 – มี.ค.2565)