องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่