องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่