รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่