รายงานการดำเนินงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564