องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)