รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)