มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม