องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ผลประเมิน LPA

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. ประจำปี 2564

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. ประจำปี 2563

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. ประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. ประจำปี 2561