องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล