องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566