คู่มือประชาชน อบต.ไผ่ใหญ่

1.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)

2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

3.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

4.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

5. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

6.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

7.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

8.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

9.การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

11.การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

12.การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

13.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

14. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาะารณะ

15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

16.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตร

17.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

18.การชำระภาษีป้าย

19.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

20.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต

21.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาต

22.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

23.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต

24.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตdoc

25.การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

26.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

27.การออกใบรับแจ้งใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1 ,3 และ จ ลักษณะที่ 1)

28.การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง

29.การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ

30.การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2 ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดลอบและตรวจสอบ

31.การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 32

32.การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

33.การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

34.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

35.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

36.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

37.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

38.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

39.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

40.การแจ้งถมดิน

41.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

42.การแจ้งขุดดิน

43.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

44.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

45.การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ อปท

46.การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท

47.การขอรับบําเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท

48.การขอรับบําเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม

49.การขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการlพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม

50.การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด