องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่