องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรโดยการให้ความรู้ในการสร้างทัศนคติ ค่านิยมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ร่วมกันทำกิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

นายกฤษฎา ยิ่งยืน นายก อบต.ไผ่ใหญ่ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ให้พนักงาน ซึ่งเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในองค์กร