การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรโดยการให้ความรู้ในการสร้างทัศนคติ ค่านิยมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่