การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการร่วมเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่ ในการร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เพื่อพัฒนาตำบล รวมทั้งเสนอปัญหาต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อหน่ยงานเร่งดำเนินการแก้ไขการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ