องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

การพัฒนาบุคลากร

ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒฯาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่