องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูองค์กาบริหารส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง