องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน”