องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

การนับถือศาสนา/สัญชาติ