รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564