องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565