ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง 164-001 สายบ้านดอนแดง – ศาลาแดง ตำบลไผ่ใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 914 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,570 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

Read more

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2563

<<ดาวน์โหลดเอก

Read more