หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล