วิสัยทัศน์

การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ การศึกษาพัฒนา สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจคุณธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและไฟฟ้า

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานในตำบลไผ่ใหญ่ ครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. เกิดชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. งานด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

4. เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. สุขภาพอนามัยของประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เกิดการสืบสานงานด้านประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 7. รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ในชุมชน