องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่