องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภสพตำบลแสงไผ่