การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างของขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่